မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၊ ချင်းပြည်နယ် ၊ ဟားခါးမြို့။

ဖုန်းနံပါတ်  - ၀၇၀-၂၁၀၄၄ ။

တိရိစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါသတင်းပေး တိုင်ကြားခြင်း ပုံစံ PC(14) ထုတ်ပေးခြင်း
• ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ကြိုတင်လျှောက်လွှာဖောင်များဖြင့် လျှောက်ထားရန်မလိုပါ ။ ဌာနမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပုံစံများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပတ်သက်သည့် ယခင်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို လွှတ်တော်သို့ အတည်ပြုချက်ရယူရန် တင်ပြထားဆဲဖြစ်ပါသည်။
အသားစစ်ဆေးခြင်းပုံစံ ၊ PC(12) ထုတ်ပေးခြင်း
• ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ကြိုတင်လျှောက်လွှာဖောင်များဖြင့် လျှောက်ထားရန်မလိုပါ ။ ဌာနမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပုံစံများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပတ်သက်သည့် ယခင်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို လွှတ်တော်သို့ အတည်ပြုချက်ရယူရန် တင်ပြထားဆဲဖြစ်ပါသည်။
အများပြည်သူစားသုံးရန်သတ်ဖြတ်မည့်တိရိစ္ဆာန်၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ၊ PC(11) ပုံစံထုတ်ပေးခြင်း
• ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ကြိုတင်လျှောက်လွှာဖောင်များဖြင့် လျှောက်ထားရန်မလိုပါ ။ ဌာနမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပုံစံများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပတ်သက်သည့် ယခင်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို လွှတ်တော်သို့ အတည်ပြုချက်ရယူရန် တင်ပြထားဆဲဖြစ်ပါသည်။
မျိုးခြံလုပ်ငန်း ၊ ဥဖောက်လုပ်ငန်း ၊ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၊ PC(7) ထုတ်ပေးခြင်း
• ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ကြိုတင်လျှောက်လွှာဖောင်များဖြင့် လျှောက်ထားရန်မလိုပါ ။ ဌာနမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပုံစံများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပတ်သက်သည့် ယခင်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို လွှတ်တော်သို့ အတည်ပြုချက်ရယူရန် တင်ပြထားဆဲဖြစ်ပါသည်။
တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ၊ PC(3) ထုတ်ပေးခြင်း
• ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ကြိုတင်လျှောက်လွှာဖောင်များဖြင့် လျှောက်ထားရန်မလိုပါ ။ ဌာနမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပုံစံများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန နှင့် ပတ်သက်သည့် ယခင်တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို လွှတ်တော်သို့ အတည်ပြုချက်ရယူရန် တင်ပြထားဆဲဖြစ်ပါသည်။

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!