အသားစစ်ဆေးခြင်းပုံစံ ၊ PC(12) ထုတ်ပေးခြင်း

(က)   လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူ / လိုင်စင်စီအမည် ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ လိပ်စာ ၊

(ခ)     သက်ဆိုင်ရာဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချက်စာအမှတ် ၊ ရက်စွဲ ၊ ခွင့်ပြုကောင်ရေ