တည်နေရာ

တီးတိန်မြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ်(၂၃)ဒီဂရီ ၊ မိနစ်(၃၀) ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်(၉၃)ဒီဂရီနှင့် (၉၄)ဒီဂရီ ၊ (၁၅)မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့မှအနောက်သို့(၄၂)မိုင်နှင့် တောင်မှမြောက်သို့ (၃၁)မိုင်ရှည်လျားပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

တီးတိန်မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကလေးမြို့နယ် ၊ တမူးမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ဖလမ်းမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် တွန်းဇံမြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ
ဦးလှစိုး
(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)
-
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အထက(၁) စကောလမ်း
အထက(၂) လွယ်ဘွာလ်း
အထကဆိုင်းဇန် ဆိုင်းဇန်
အထကတွီးထန် တွီးထန်
အထကထုတ်လိုင် ထုတ်လိုင်
အထက ဖူနွမ်း ဖူနွမ်း
အထကလိုင်တွီး လိုင်တွီး
အထကဟေလေး ဟေလေး
အထက(ခွဲ ) တီးတိန် မြို့မ
၁၀ အထက(ခွဲ ) ကပ်တဲလ် ကပ်တဲလ်
၁၁ အထက(ခွဲ ) ကျိန်းပီးကွက် ကျိန်းပီး ကွက်
၁၂ အထက(ခွဲ ) ဗန်းတဲ့ ဗန်းတဲ့
၁၃ အထက(ခွဲ ) မွာလ်ဘင်း မွာလ်ဘင်း

အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလက ခိုင်ကမ်း ခိုင်ကမ်းမြို့
အလက ဇိုဇန်အောက် ဇိုဇန်အောက်ရွာ
အလကတုန်းဇန် တုန်းဇန်ရွာ
အလက  ဒေါ်လွင် ဒေါ်လွင်ရွာ
အလက ဂမ်ငိုင် ဂမ်ငိုင်ရွာ
အလက ဆွောင်းပီး ဆွောင်းပီးရွာ
အလကဇိမ်ပီး ဇိမ်ပီီးရွာ
အလကမွီဇောလ် မွီဇောလ်ရွာ
အလက လိမ်ခိုင် လိမ်ခိုင်ရွာ
၁၀ အလကလိုင်ဘုန် လိုင်ဘုန်ရွာ
၁၁ အလက(ခွဲ )(၂) တီးတိန် မြို့မ
၁၂ အလက(ခွဲ )(၅)တီးတိန် လွယ်ဘွာလ်း
၁၃ အလက(ခွဲ ) ဂမ်လိုင် ဂမ်လိုင်ရွာ
၁၄ အလက(ခွဲ ) ငင်းနှုန်း ငင်းနှုန်းရွာ
၁၅ အလက(ခွဲ ) ဆွောင်းဆန် ဆွောင်းဆန်ရွာ
၁၆ အလက(ခွဲ )ဆွောင်းဇန် ဆွောင်းဇန်ရွာ
၁၇ အလက(ခွဲ ) ဇန်တွီး ဇန်တွီးရွာ
၁၈ အလက(ခွဲ ) တက်လွီး တက်လွီးရွာ
၁၉ အလက(ခွဲ ) တွီး တော့ တွီး တော့ရွာ
၂၀ အလက(ခွဲ ) တွီးထန် တွီးထန်ရွာ
၂၁ အလက(ခွဲ ) တွီးဗျဲလ်း တွီးဗျဲလ်းရွာ
၂၂ အလက(ခွဲ ) တွီးလန့်် တွီးလန့်ရွာ
၂၃ အလက(ခွဲ ) တာလ်ဟဲဥ နွဲ ထာလ််််််််မွာလ်ရွာ
၂၄ အလက(ခွဲ ) တွီးကျင့်လွီး တွီးကျင့်လွီးရွာ
၂၅ အလက(ခွဲ ) ထေးဇန် ထေးဇန်ရွာ
၂၆ အလက(ခွဲ ) ထန်းဇန် ထန်းဇန်ရွာ
၂၇ အလက(ခွဲ ) ထာလ်မွာလ် ထာလ်မွာလ်ရွာ
၂၈ အလက(ခွဲ ) ထိန်း လှေး ထိန်းလှေးရွာ
၂၉ အလက(ခွဲ ) ဒိမ်ဇန် ဒိမ်ဇန်ရွာ
၃၀ အလက(ခွဲ ) ဒိမ်ပီး ဒိမ်ပီးရွာ
၃၁ အလက(ခွဲ ) ပတ်ဇန် ပတ်ဇန်ရွာ
၃၂ အလက(ခွဲ ) ပန့်ဆပ် ပန့်ဆပ်ရွာ
၃၃ အလက(ခွဲ ) ပိန်းပိ ပိန်းပိရွာ
၃၄ အလက(ခွဲ ) ဖိုင်ယား ဖိုင်ယားရွာ
၃၅ အလက(ခွဲ ) ဗာလ်ဗွမ််း ဗာလ်းဗွမ်းရွာ
၃၆ အလက(ခွဲ ) ဘတ်ဖီရ် ဘတ်ဖီရ်ရွာ
၃၇ အလက(ခွဲ ) ဘွင် ဘွင်ရွာ
၃၈ အလက(ခွဲ ) မွာလ်လုမ်း မွာလ်လုမ်းရွာ
၃၉ အလက(ခွဲ ) လန်ဇန် လန်ဇန်ရွာ
၄၀ အလက(ခွဲ ) လဲဇန် လဲဇန်ရွာ
၄၁ အလက(ခွဲ ) လမ်းဇန် လမ်းဇန်ရွာ
၄၂ အလက(ခွဲ ) လိုင်တွီး လိုင်တွီးရွာ
၄၃ အလက(ခွဲ ) လိုင်လိုး လိုင်လိုးရွာ
၄၄ အလက(ခွဲ ) သိုင်းငင်း သိုင်းငင်းရွာ
၄၅ အလက(ခွဲ ) ဟိုင်မွာလ်သစ် ဟိုင်မွာလ်သစ်
၄၆ အလက(ခွဲ ) အန်းလန့်် အန်းလန့်ရွာ
စျေးအမည် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ
စည်ပင်သာယာစျေး ၁၀ နိုင်ငံပိုင် စကောလမ်း
စည်ပင်သာယာစျေး ၂၂ နိုင်ငံပိုင် လွယ်ဘွါလ်း
စည်ပင်သာယာစျေး ၁၀ နိုင်ငံပိုင် မြို့မ
စုစုပေါင်း ၄၂    

ဆေးရုံများ

ကုတင်၁၀၀ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာန၊ ကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မဌာနခွဲ မိခင်ကလေးဌာန
၁၈ ၇၁

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
လိုင်တွီး ၁၆
တွီးထန် ၁၆
ထုတ်လိုင် ၁၆
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နိုင်ငံပိုင် တီးတိန်လမ်း -
က​မ္ဘောဇဘဏ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် တီးတိန်လမ်း -
ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် တီးတိန်လမ်း -
စုစုပေါင်း