တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ၊ PC(3) ထုတ်ပေးခြင်း

(က)   တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်အမည် ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ တိရိစ္ဆာန်ဝယ်ယူ ရရှိသည့်ဒေသ ၊ သယ်ဆောင်သည့်ဒေသ ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချက်(ရှိလျှင်)စာအမှတ် ၊ ရက်စွဲ ၊ ခွင့်ပြုကောင်ရေ

(ခ)    တိရိစ္ဆာန် အမျိုးအစား ၊ ထီး / မ အသက်(နှစ်) ၊ ဦးချို ၊ အရောင် ၊ ထင်ရှားသောအမှတ်အသား