ဝန်ဆောင်မှုများ
1 တိရိစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါသတင်းပေး တိုင်ကြားခြင်း ပုံစံ PC(14) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
2 အသားစစ်ဆေးခြင်းပုံစံ ၊ PC(12) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
3 အများပြည်သူစားသုံးရန်သတ်ဖြတ်မည့်တိရိစ္ဆာန်၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ၊ PC(11) ပုံစံထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
4 မျိုးခြံလုပ်ငန်း ၊ ဥဖောက်လုပ်ငန်း ၊ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၊ PC(7) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
5 တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ၊ PC(3) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
6 တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် ၊ PC (1) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့