အများပြည်သူစားသုံးရန်သတ်ဖြတ်မည့်တိရိစ္ဆာန်၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ၊ PC(11) ပုံစံထုတ်ပေးခြင်း

(က) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူ / လိုင်စင်စီအမည် ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ လိပ်စာ

(ခ) သက်ဆိုင်ရာဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချက်စာအမှတ် ၊ ရက်စွဲ ၊ ခွင့်ပြုကောင်ရေ

(ဂ) သတ်ဖြတ်မည့် တိရိစ္ဆာန်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ (အမျိုးအစား ၊ အသက် ၊ ထီး/မ ၊ အရောင် ၊ ဦးချို ၊ ထင်ရှားအမှတ်အသား)