မျိုးခြံလုပ်ငန်း ၊ ဥဖောက်လုပ်ငန်း ၊ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၊ PC(7) ထုတ်ပေးခြင်း

(က)   တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်အမည် ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ လိပ်စာ ၊ ခြံ ၊ အဆောက်အဦးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ၊ မွေးမြူသည့်ကောင်ရေ (ကြီး ၊ လတ် ၊ ငယ်)

(ခ)    တိရိစ္ဆာန် အမျိုးအစား ၊ ထီး / မ၊ ထီးမအချိုး ၊ မျိုးတိရိစ္ဆာန် ရရှိမှု

(ဂ)     ကာကွယ်ဆေးထိုး အစီအစဉ် ၊

(ဃ)   ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၊ ကာကွယ်ကုသမှု ၊

(င)     ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှု ၊

(စ)     တိရိစ္ဆာန်အစာ(ဝယ်ယူသည့်ဒေသ) ၊ ကျွေးမွေးပုံစနစ် ၊

(ဆ)   မျိုး / တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှု ၊

(ဇ)     လူ ၊ ယာဉ် ၊ တိရိစ္ဆာန် အဝင် ၊ အထွက်ထိန်းချုပ်မှု ၊

(ဈ)    မှတ်တမ်း ထားရှိမှု။