ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှကောက်ခံလျက်ရှိသည့်အခွန်အမျိုးအစားများ

 

၁။ဝင်ငွေခွန် (ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ၁၉၇၄)

၂။ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ၁၉၉၀)

၃။အထူးကုန်စည်ခွန် (အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ၂၀၁၆)

၄။တံဆိပ်ခေါင်းခွန် (မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ၁၈၉၉ )

(ရုံးခွန်အက်ဥပဒေ ၁၈၇၀)

၅။အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် (အမိန့်၊ ညွှန်ကြားလွှာများအရ)

 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို www.irdmyanmar.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကဘ/၁(က)၊အဂ္ဂါပေလမ်း၊ကျောဘုတ်ရပ်ကွက်် ၊ဟားခါးမြို့ ။

ဖုန်း− ၀၇၀၂၁၀၆၁/၀၇၀-၂၁၉၄၂

ကုမ္ပဏီများစည်းကြပ်အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
ကုမ္ပဏီများအပြီးသတ်စည်းကြပ်အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်ရယူရန်လိုအပ်သည့် အချက်များ
အိမ်၊မြေ၊အဆောက်အဦများအမည်ပေါက်လုပ်ငန်း
အခြေပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အိမ်၊မြေ၊အဆောက်အဦများဝယ်ယူပြီးအမည်ပေါက်လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ရာတွင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
မော်တော်ယာဉ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးယာဉ်များ နာမည်ပေါက်အမည်ပြောင်း
မော်တော်ယာဉ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးယာဉ်များ နာမည်ပေါက်အမည်ပြောင်းရာတွင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ယူဆောင်လာရန်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!