ကုမ္ပဏီများစည်းကြပ်အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်

ကုမ္ပဏီများအပြီးသတ်စည်းကြပ်အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်ရယူရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ-

 

(၁)ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

(၂)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ချုပ်ရှင်းတမ်း

(၃)သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊စည်းမျဉ်းစာအုပ်

(၄) ပုံစံ၆/၂၆( Myco စနစ်ဖြစ်ပါက ID နှင့်password နံပါတ်)

(၅)သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်ချုပ်ဆိုသည့်လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်

(၆)ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၅%နှင့်ဝင်ငွေခွန်၂%ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ