မော်တော်ယာဉ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးယာဉ်များ နာမည်ပေါက်အမည်ပြောင်း

မော်တော်ယာဉ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးယာဉ်များ နာမည်ပေါက်အမည်ပြောင်းရာတွင်

မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ယူဆောင်လာရန်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

-၂-

(၁)ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ( Ownner Book ) မိတ္တူ

(၂)ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ်(အဝိုင်း) မိတ္တူ

(၃)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ

(၄)အိမ်ထောင်စုစာရင်း(ပုံစံ-၆၆/၆)မိတ္တူ

(၅)အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မိတ္တူ

(၆)ယာဉ်ရှေ့၊နောက်၊ဘေး(ဝဲ/ယာ)ဓါတ်ပုံ