အိမ်၊မြေ၊အဆောက်အဦများအမည်ပေါက်လုပ်ငန်း

အခြေပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အိမ်၊မြေ၊အဆောက်အဦများဝယ်ယူပြီးအမည်ပေါက်လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ရာတွင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ-

 

(၁)မြေဂရံမိတ္တူ/မြေပုံ/မြေရာဇဝင် ၁၀၅/၁၀၆ပုံစံမိတ္တူ

(၂)ယာယီအရောင်းအဝယ်စာချုပ်မိတ္တူ

(၃)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ

(၄) အိမ်ထောင်စုစာရင်း(ပုံစံ-၆၆/၆)မိတ္တူ

(၅)ဝယ်ယူသည့်မြေ(သို့မဟုတ်)မြေနှင့်အဆောက်အအုံအတွက်ဓါတ်ပုံ(ရှေ့/နောက်/ဘေး၂ဖက်)