ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ကုမ္ပဏီများစည်းကြပ်အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက် အပြည့်အစုံသို့
2 အိမ်၊မြေ၊အဆောက်အဦများအမည်ပေါက်လုပ်ငန်း အပြည့်အစုံသို့
3 မော်တော်ယာဉ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးယာဉ်များ နာမည်ပေါက်အမည်ပြောင်း အပြည့်အစုံသို့