သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ကျောဘုတ်ရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်လမ်းသစ်၊ ဟားခါးမြို့ ( ရုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ဆဲ)

လက်ရှိ လိပ်စာ - အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ဟားခါးမြို့

ဓာတ်သတ္တု အသေးစား/ လက်လုပ်လက်စား ဆင့်တက်ပြုပြင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ
ဓာတ်သတ္တု အသေးစား/ လက်လုပ်လက်စား ဆင့်တက်ပြုပြင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ (၄၄)ဖြင့် လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များ
ဓာတ်သတ္တု ရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ
ဓာတ်သတ္တု ရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ (၅၃)ဖြင့် လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များ
ဓာတ်သတ္တု လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ
ဓာတ်သတ္တု လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ (၄၀)ဖြင့် လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များ
ဓာတ်သတ္တု အသေးစားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ
ဓာတ်သတ္တု အသေးစားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ (၃၃)ဖြင့် လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!