ဓာတ်သတ္တု အသေးစားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ

(က)    အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ဘူမိဗေဒပညာရှင် သို့မဟုတ် သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာတို့က လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြထားသော အသေးစိတ် ဓာတ်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ဓာတ်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းနည်းစဉ်များ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပါဝင်သော စီမံချက်၊

( ခ )   ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာရေးအစီရင်ခံစာ၊

( ဂ )   ဓာတ်သတ္တုအသေးစား ထုတ်လုပ်ရေးဧရိယာတွင် တည်ရှိနေသည့် ဓာတ်သတ္တု ဖြစ်ထွန်းမှု အထောက်အထား၊

          (ဃ)    လျှောက်ထားသည့် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ်  နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်း‌ဆောင်ရွက်ရန် ငွေရေးကြေးရေး ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ ထောက်ခံချက်၊ (Bank Recommendation/ Bank Statemant)

( င )   လျှောက်ထားသူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်စီစဉ်ထားမှု၊

( စ )   ဓာတ်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ရေး ဧရိယာအတွင်း ဓာတ်သတ္တုအသေးစား ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သမိုင်းဝင် အထိမ်းအမှတ်များ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေနိုင်မှုများရှိပါက၊ ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိခိုက်မှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊

(ဆ)    ဓာတ်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်မည့်အထောက်အကူ ပြုမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ယင်းလိုအပ်ချက်များကို မည်သို့စီစဉ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်၊

( ဇ )   အဆိုပြုလုပ်ကွက်ဧရိယာကို ၁လက်မ၊ ၁မိုင်စကေးမြေပုံညွှန်းနှင့် UTM မြေပုံညွှန်း ရောင်စုံဓာတ်ပုံ၊

( ဈ )   လျှောက်ထားသူသည်  မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောအချက် အလက်များ၊

(ည)    တိုင်းဒေသကြီး  သို့မဟုတ်  ပြည်နယ်လုပ်ကွက် စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့မှ တင်ပြရန် သီးခြားတောင်းဆိုသည့် အချက်အလက်များ၊

( ဋ )   လျှောက်ထားသူမှာကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ယင်း၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ဓာတ်ပုံ မိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊

( ဌ )   ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာ ခွဲဝေချထားမှုစာရင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရောင်စုံလိုင်စင် ဓာတ်ပုံနှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၊

( ဍ )   လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ။

 

မိမိ​နေထိုင်ရာ မြို့နယ် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနရုံးတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာဖောင်ရယူနိုင်ရန် Download ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။

Download