ဓာတ်သတ္တု အသေးစား/ လက်လုပ်လက်စား ဆင့်တက်ပြုပြင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ

(က)    လျှောက်ထားသည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်း‌ဆောင်ရွက်ရန် ငွေရေးကြေးရေးလုံလောက်မှုရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ ထောက်ခံချက်၊ (Bank Recommendation/ Bank Statemant)

( ခ )   ဓာတ်သတ္တုဆင့်တက်ပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့ အကြုံရှိကြောင်း အထောက်အထား၊

( ဂ )   လုပ်ငန်းတည်နေရာ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား ၊

(ဃ)    ဓာတ်သတ္တု ဆင့်တက်ပြုပြင်ရေး ဧရိယာအတွင်း ဆင့်တက်ပြုပြင်ရေး  လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်များ သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်မှုများရှိပါက၊ ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊

( င )   ဓာတ်သတ္တုဆင့်တက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်မည့် အထောက်အကူ ပြုမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ယင်းလိုအပ်ချက်များကို မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက် လိုကြောင်းဖော်ပြချက်၊

( စ )   စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲသည့် ဥပဒေများအရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် အထောက်အထား၊

(ဆ)    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ ရေးဆွဲတင်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ခွင့်ပြုချက်အထောက်အထားမိတ္တူ ၊

( ဇ )   လျှောက်ထားသူမှာကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လျှင် ယင်း၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊

( ဈ )   လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ၊

(ည)    ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာ ခွဲဝေချထားမှုစာရင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရောင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပုံနှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း။

 

မိမိ​နေထိုင်ရာ မြို့နယ် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနရုံးတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာဖောင်ရယူနိုင်ရန် Download ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။

Download