ဝန်ဆောင်မှုများ
1 စက်သုံးဆီသိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများ အပြည့်အစုံသို့
2 ဓာတ်သတ္တု အသေးစား/ လက်လုပ်လက်စား ဆင့်တက်ပြုပြင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
3 ဓာတ်သတ္တု ရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
4 ဓာတ်သတ္တု လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
5 ဓာတ်သတ္တု အသေးစားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
6 ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
7 ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့