ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်လွှာ အပြည့်အစုံသို့
2 မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးထက် ပို၍အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
3 မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
4 မော်တော်ယာဉ်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောအချက်လက်များ အပြည့်အစုံသို့
5 ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း အပြည့်အစုံသို့
6 မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း အပြည့်အစုံသို့
7 မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း အပြည့်အစုံသို့