မော်တော်ယာဉ်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောအချက်လက်များ

(က)    ယာဉ် ပါရှိရမည်။

(ခ)     အခြားဒေသမှ ခရီးလွန်ယာဉ်စစ်ဆေးလာပါက ချိတ်ပိတ်ထားသည့် ယာဉ်အမှုတွဲ ပါရှိရမည်။

(ဂ)     လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူပါရှိရမည်။

(ဃ)    အာမခံပေးသွင်းရပါမည်။

(င)     ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်အဟောင်း၊ ( တင်အား ၂တန်နှင့် အထက် VIC အဟောင်း ) ပါရှိရမည်။