မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု

မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့်အသုံးပြုသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များမှာ

(၁)     အသုံးပြုသည့်မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရာဒေသတွင်လျှောက်ထားရမည်၊

(၂)     ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက် တင်အားတွင်

တန်ချိန်သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်များဖြစ်ရမည်၊

(၃)     စင်းလုံးငှားခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့်နှင့်ပဋိညာဉ်အရသယ်ယူပို့ဆောင် ခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက် တင်အားတွင် ယောက်စီးသတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်များ ဖြစ်ရမည်၊

(၄)     ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက် တင်အား  (၂)တန်နှင့်အောက် ယာဉ်များဖြစ်ရမည်။