ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
2 ယစ်မျိုးသက်၀င်ပစ္စည်းများ သယ်ယူခွင့်(Permit)လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
3 ဓါတ်သတ္တုခွန် (အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်)လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
4 မြေငှားဂရန် လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့