မြေငှားဂရန် လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု

မြေငှားဂရန် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောအချက်များ

(က)          နေထိုင်ရန် (သို့မဟုတ်) စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရန် အစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ သော မြေတစ်ကွက်ကိုမြေငှားဂရန် စာချုပ်ရယူလိုသော သူတစ်ယောက်သည် ထိုမြေတည်ရှိရာ ပြုစုရမည့်အ ချက်များဖြင့် ကော်လိတ္တော်အရာရှိ (ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ထံသို့ အောက်ပါအချက်များ ပါ၀င်၍ လျှောက်ထား ရမည်-

     (၁)   လျှောက်ထားသော လျှောက်လွှာပေါ်တွင် ၅၀၀/-တန် ရုံးတံဆိပ်ခေါင်းပါရှိရမည်၊

     (၂)     လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊နေရပ်နှင့်ရာထူး အလုပ် အကိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်၊ လျှောက်ထားသူလက်မှတ်ပါရှိရမည်၊

     (၃)   လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စု ဇယားမိတ္တူ ပူးတွဲပါရှိရမည်၊

     (၄)   လျှောက်ထားသော မြေနေရာအတွက် သက်ဆိုင် ရာမြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ရေးဆွဲပေးသော မြေစာရင်း ပုံစံ(၁၀၅/၁၀၆)တရား၀င်မြေပုံ (Certified Copy)၃ပုံ၊ ယင်းအနက် မြေပုံ(၁)ပုံတွင် ဦးပိုင်(၁)ခုအတွက် ရုံးအခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ကပ် ထားရပါမည်၊

     (၅)   လျှောက်ထားသည့် မြေတည်ရှိရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အမည်၊ လမ်းနှင့်တည်နေရာပြမြေပုံဖော် ပြချက်များ ပါ၀င်ရမည်၊

     (၆)   လျှောက်ထားမြေကွက်၏  နယ်နိမိတ်အလားအလာ များ ပါ၀င်ရမည်၊

     (၇)   လျှောက်ထားမြေပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်ရမည့် အဆောက် အဦ ပုံစံ(၂)ပုံ၊ ရှေ့တည့်တည့်ပုံနှင့် ဘေး တိုက်ပုံများ၊ (BP/BQ)အင်ဂျင်နီယာတွက်ချက် မှုပါရှိရမည်၊ အဆောက်အဦဓါတ်ပုံပါရှိရမည်၊

     (၈)   မြေငှားစာချုပ်ရယူလိုခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် (အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရန်၊ လူနေထိုင်ရန် (သို့) စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ စသည့်ဖြင့်)

     (၉)   လျှောက်ထားမြေနှင့်ပတ်သက်၍ လျှောက်ထား သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ်စာတမ်း၊ မြေပေးမိန့် အထောက် အထားအပြည့်အစုံ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

(ခ)   မြေငှားဂရန် သက်တမ်းတိုး၊ လဲလှယ်ပေးရန် လျှောက်လွှာကို သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ(၃)လ ကြိုတင်၍ လျှောက်ထားရမည်။

(ဂ)   မြေငှားဂရန် အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားမှုတွင် လွှဲပြောင်းပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထားအ ဖြစ် သက်ဆိုင်ရာမြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ရေစစ္စရီမှတ်ပုံတင် ရုံး (Registerration Deeds) စာချုပ်စာတမ်းများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း တင်ပြပါရှိရမည်။