ဓါတ်သတ္တုခွန် (အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်)လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု

(၁)     အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရာတွင် ပါ၀င်ရ မည့်အချက်အလက်များ

     (က) လျှောက်ထားသူသည် ကျေးရွာအမည်၊ ကွင်းအမှတ်နှင့် ဦးပိုင်များကို ဖော်ပြ၍ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုကြောင်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရမည်၊

     (ခ) လျှောက်လွှာများတွင် တံဆိပ်ခေါင်း(၃၀ဝိ/-)တန် ကပ်၍ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ကွင်းနှင့်ဦးပိုင်များဖော် ပြထားသော မြေပုံကြမ်းပူးတွဲ လျှောက်ထားရမည်၊

     (ဂ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် လျှောက်ထားသော နေရာသို့ လျှောက်ထားသော မြေကွက်ပါကွင်းနှင့် ဦးပိုင်များ မှန်/ မမှန်သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါက မြေ ပုံကြမ်းတွင် မှန်ကန်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်၊

     (ဃ) လျှောက်ထားသောမြေသည် လယ်ယာမြေဖြစ်လျှင် လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ-၂၉-၃၀ အရ လယ်ယာမြေအဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီး ဖြစ်ရမည့်အပြင် သက်ဆိုင်ရာမြေနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောတူညီခွင့်ရရှိရမည်၊

(၂)      ဓါတ်သတ္တုခွန် (အုတ်၊သဲ၊ကျောက်)လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် ဌာနဆိုင်ရာ ထောက်ခံစာများ

                   ဓါတ်သတ္တုခွင် (အုတ်၊သဲ၊ကျောက်)လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော ထောက်ခံစာများမှာ လမ်းဦးစီးဌာနထောက်ခံစာ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ထောက်ခံစာ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနထောက်ခံစာ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ထောက်ခံစာ၊ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် /ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံစာများ တောင်းခံခြင်း