ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု

ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များသည် ဆန္ဒအလျောက် မှတ်ပုံတင်လိုပါက အသင်းအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားရမည်-

        (က) အသင်းအဖွဲ့အမည်

        (ခ)   တည်နေရာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

        (ဂ)   စတင်တည်ထောင်သည့်နေ့

        (ဃ) ရည်ရွယ်ချက်

        (င)   လုပ်ငန်းစဉ်

        (စ)   အမှုဆောင်ဦးရေ

        (ဆ) အသင်းဝင်ဦးရေ

        (ဇ)   အသင်းပိုင်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းစာရင်း

        (စျ)  ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများ

        (ည) ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စည်းမျဉ်း

        (ဋ)   သီးခြားတင်ပြချက် (ရှိလျှင်)

        (ဌ)   လျှောက်ထားသည့်ရက်စွဲ