မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့ ။

ဖုန်း− ၀၇၀-၂၁၁၁၄ (ဖက်စ်)၊ ၀၉- ၄၂၆၉၈၀၉၆၃

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!