ဝန်ဆောင်မှုများ
1 မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော မှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အစုံသို့
2 မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံသို့