မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော မှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ဆောင်မှုများ

(က)    ဌာနမှမှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မှုများမှာ  မိုးရေချိန်၊ အပူချိန် ( အနိမ့် ၊ အမြင့် ) မှတ်တမ်းများ   လေတိုက်နှုန်း၊  လေတိုက်ရာအရပ်စသော   မှတ်တမ်းများကို  ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သုတေသနစာတမ်းပြုစုသော ကျောင်းသူ၊

ကျောင်းသားများအတွက် သက်မှတ်နှုန်းထား အတိုင်း တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေး၍ ဆောင်ရွက်ပေး

လျက်ရှိပါသည်။