ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ဤဦးစီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မူဝါဒများနှင့် လျော်ညီစွာ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံဖြိုး တိုးတတ်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုဌာနတစ်ခု အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ခရိုင်စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ အတည်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပြီး ချင်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုချက်တင်ပြလိုပါက ပေးပို့တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုထားသည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများသို့ သွားရောက်၍ ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီရေးရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဌာန၏အုပ်ချုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး ယင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ခရိုင်စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။

Web address: www.dica.gov.mm

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!