ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံသို့
2 မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း အပြည့်အစုံသို့