မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတည်ပြုချက်လျှောက်ထားလွှာနှင့်အတူ

ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

က

 

မြေကိစ္စစိစစ်ရန်

 

အစိုးရဌာနပိုင်မြေ (BOT)

 

 

(ဌာနမှ တစ်ဆင့် တင်ပြခြင်းရှိ-မရှိ)

 

 

AUGO မှ သဘောထားမှတ်ချက်ပါ- မပါ

 

ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေ

 

 

မြေအထောက်အထားပြည့်စုံခြင်းရှိ- မရှိ

 

 

ပုဂ္ဂလိကမြေနှင့်အဆောက်အဦးဌားရမ်းဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်လျှင် မြေပိုင်ရှင်+ကုမ္ပဏီချုပ်ဆိုမည့် မြေငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း)

 

 

စက်မှုဇုန်များတွင် ဆောင်ရွက်ပါကအထောက် အထားတင်ပြရန်

 

 

ကိုယ်ပိုင်မြေဖြစ်ပါကလန/၂၉ နှင့် ၃၀ ရရှိကြောင်း/ လျှောက်ထားဆဲအထောက်အထား၊ မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅ တင်ပြရန်

 

 

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် တည်နေရာပြမြေပုံ

 

 

အဆောက်အဦ

 

 

အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါကအဆောက်အဦဓါတ်ပုံမိတ္တူ

 

 

အဆောက်အဦမဆောက်လုပ်ရသေးပါကအဆောက်အဦပုံစံ

 

ဖက်စပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

 

ဌာန+ကုမ္ပဏီဖက်စပ်စာချုပ် (မူကြမ်း)AUGO ၏ သဘောထားမှတ်ချက် နှင့်အညီပြင်ဆင်ပြီး-မပြီး

 

ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ပြီးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အထောက်အထား (မိတ္တူ)

 

စာချုပ်မူကြမ်း(အခြားသဘောတူညီချက်ရှိပါက)

 

စီးပွားရေးဆိုင်ရာတင်ပြချက်များ

 

ကုန်ကြမ်းစာရင်း (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မှ ဝယ်ယူမှု)

 

နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်

 

ရောင်းချမည့်အစီအစဉ် (ပြည်ပတင်ပို့မှုနှင့် ပြည်တွင်းရောင်းချမှုရာခိုင်နှုန်း)

 

နိုင်ငံတော်ကရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်အခြေအနေ (ဝင်ငွေခွန်/ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်)

 

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအနေ

ပြည်တွင်း၊ပြည်ပဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း၊ လစာတွက်ချက်မှု

 

စက်ပစ္စည်း၊ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂနှင့်အခြားလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ

 

ပြည်တွင်းမှ ဝယ်ယူမည့်စာရင်း

 

ပြည်ပမှ ဝယ်ယူမည့်စာရင်း

 

ငွေကြေးအထောက်အထား

 

မိခင်နိုင်ငံရှိဘဏ်ထောက်ခံချက်(သို့) မိခင်ကုမ္ပဏီ ၏စာရင်းစစ်ပြီးသည့် အနှစ်ချုပ်စာရင်း

 

အထွေထွေ

 

မြေအသုံးပြုခွင့်နှင့် အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်လွှာ

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ

 

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်

 

လုပ်သားများ၏လူမှုဖူလုံရေး၊ သက်သာချောင်ချိမှုအစီအမံ

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်မည့် အစီအမံများ

 

CSR အစီအစဉ်

 

မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်

 

ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှုအစီအစဉ်နှင့် Waste Water Treatment တပ်ဆင်ထားမှုဖော်ပြရန်

 

လုပ်ငန်းသဘာဝထူးခြားပါကလုပ်ငန်းသဘာဝရှင်းလင်းချက်

 

၁၀

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ခွင့်ပြုချက်၊ လိုင်စင်၊ ပါမစ် (ရှိပါက)

 

၁၁

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက)

 

၁၂

လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ လျှောက်လွှာ ဖောင်များနှင့် ဌာနမှ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဌာန၏သတင်းများအား ဌာန၏ websites များဖြစ်သည့် https:// www. dica.gov.mm နှင့် https://www.myco .dica.gov.mm တို့တွင် download ရယူနိုင်ပါကြောင်း နှင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။