လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ပြည်နယ်အင်ဂျင်နီယာရုံး ၊ ဟားခါးမြို့ ။

ဖုန်း - ၀၇၀-၂၂၆၆၆

website: www.moee.gov.mm

ချင်းပြည်နယ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဟားခါးမြို့မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြု့ရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ
ချင်းပြည်နယ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဟားခါးမြို့မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြု့ရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၁ ရက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၄ ရက်