ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ထရန်စဖော်မာလျှောက်လွှာပုံစံ အပြည့်အစုံသို့
2 လုပ်ငန်းသုံး ပါဝါမီတာ တပ်ဆင်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်လွှာ အပြည့်အစုံသို့
3 အိမ်သုံးမီတာ တပ်ဆင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာ အပြည့်အစုံသို့