ဝန်ဆောင်မှုများ
1 အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အပြည့်အစုံသို့