အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများမှာ

(က)   အလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ မြို့နယ်အငြင်းပွားမှုညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးခုံသမာဓိအဖွဲ့ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးခုံသမာဓိကောင်စီဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။

(ခ)     အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် အေးချမ်းသာယာစေရန် ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုအား တရားမျှတစွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ရပိုင်ခွင့်များကို မျှတမှန်ကန်စွာနှင့် မြန်ဆန်စွာ ရရှိခံစားနိုင်စေရန်စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။