ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ အပြည့်အစုံသို့