ချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ

ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက်များ တောင်းခံမည်ဆိုပါက လိုအပ်သော အချက်အလက်များမှာ အကျင်းစာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက် ၊ မှတ်ပုံတင်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံချက်တောင်းခံသည့် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။