ဝန်ဆောင်မှုများ
1 အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အပြည့်အစုံသို့