ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ခရီးသည်ပါရှိလာသော နိုင်ငံခြားငွေကြေး ကြေငြာလွှာ အပြည့်အစုံသို့
2 ခရီးသည်ပါရှိလာသော ကြေငြာလွှာ အပြည့်အစုံသို့
3 သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ အပြည့်အစုံသို့
4 ထုတ်ကုန်ကြေငြာလွှာ အပြည့်အစုံသို့