ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံသို့