ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ကန်ထရိုက်တာလက်မှတ်ပြုလုပ်ခြင်းတွင်လိုအပ်သော အချက်အလက်များမှာ အပြည့်အစုံသို့
2 လမ်းဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ အပြည့်အစုံသို့