ကန်ထရိုက်တာလက်မှတ်ပြုလုပ်ခြင်းတွင်လိုအပ်သော အချက်အလက်များမှာ

(၁)     ကိုယ်ရေးလျှောက်လွှာ (၁)စောင်

(၂)     မှတ်ပုံတင်မိတ္ထူ (၁)စောင်

(၃)     ကန်ထရိုက်တာ လျှောက်ထားသူ၏ ကိုယ်တစ်ပိုင်းဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ

(၄)     ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း ထောက်ခံချက် (၁)စောင်

(၅)     ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသော လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများ (သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာ၏ လက်မှတ်ပါရှိရမည်)

(၆)     ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် တန်ဖိုး (သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင် / မြို့နယ် / အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ပါရှိရမည်)

(၇)     ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများ