အဆောက်အဦးဦးစီးဌာန အဆောက်အဦးဦးစီးဌာန
  • အဆောက်အဦးဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်၌ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

လမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံး ၊ စျေးဟောင်းရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့ ။

ဖုန်း− ၀၇၀-၂၁၀၃၃ (လမ်းဦးစီးဌာနရုံးဖုန်း)

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!