အဆောက်အဦဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော လုပ်ငန်းများမှာ
  • လမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြာရေး မှူး(မြို့ပြ)ကို လမ်းဦးစီးဌာန၏ မူလတာဝန်များအပြင် အဆောက်အဦဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်တာ ဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ပြီး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံး၊ အဆောက်အဦဦးစီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ကာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆောက် အဦးစီးဌာနသို့ အပ်နှံပြီး တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိပါသည်။