နောက်ဆုံးခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါများ
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး Fiber Internet Line တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၂ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၂ ရက်
၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါများ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!