ဝန်ဆောင်မှုများ
1 ဓာတ်မြေသြဇာ လက်လီ / လက်ကား ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် အပြည့်အစုံသို့
2 ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ / လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ အပြည့်အစုံသို့
3 စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံသို့