ဝန်ဆောင်မှုများ
1 မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးထက် ပို၍အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လျှောက်ထားခြင်း အပြည့်အစုံသို့
2 မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်း အပြည့်အစုံသို့