ဝန်ဆောင်မှုများ
1 အဆောက်အဦအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း/ ပြုပြင်ခြင်း ထောက်ခံချက် အပြည့်အစုံသို့
2 (OSS)စုပေါင်းရုံးများတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော လုပ်ငန်းများမှာ အပြည့်အစုံသို့