ဝန်ဆောင်မှုများ
1 တည်းခိုခန်း / ဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
2 အဆောက်အဦးသစ် ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြလျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့
3 ရေသွယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံသို့