ချင်းပြည်နယ် မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ

(၁)     တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်း

(၂)     ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ရိုးရိုးစာ လက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၃)     ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မှတ်ပုံတင်စာ လက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၄)     ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ချောထုတ် လက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၅)     ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများလက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၆)     ပြည်တွင်းတန်ဘိုးပေးရွေးချောထုတ်/ချောစာ လက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၇)     ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အမြန်ချောစာ/ထုတ် လက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၈)     ပြည်တွင်း ရိုးရိုး/အမြန် ငွေပို့လွှာလက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၈)     ကြေးနန်းစာလက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၉)     CB Bank နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ခြင်း

(၁၀)   OK$ ,Mykyat , @Post ကုမ္ပဏီ တို့နှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ ဖုန်းဘီလ် ရောင်းချခြင်း

     ငွေလွှဲ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း ကားလက်မှတ်လေယာဉ်လက်မှားများရောင်းချခြင်း

(၁၁)    Online လုပ်ငန်းရှင်များမှ ပေးပို့သော Online ပစ္စည်းများကို လက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်း

(၁၂)    ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းများစာတိုက်မှတဆင့်ရောင်းချပေးခြင်း