ကုန်းမြင့်လယ်ယာမြေများ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ဆောင်မှု

ဒေသခံတောင်သူများအနေဖြင့်ကုန်းမြင့်လယ်ယာမြေများ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်လိုပါက လျှောက်ထားလိုသည့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာနသို့ လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး မိတ္တူတွင် အမှတ်(၃)ကုန်းမြင့်ဒေသ လယ်ယာမြေ ဖော်ထုတ်ရေး စီမံကိန်းရုံး၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနများ ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းမြင့်လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရန် တောင်သူများမှ လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကုန်းမြင့်လယ်ယာဖော်ထုတ်လိုသည့်အပေါ်စာ။

(ခ)     လျှောက်ထားလိုသည့် ကျေးရွာတောင်သူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် လက်မှတ်။

(ဂ)     ကုန်းမြင့်လယ်ယာမြေ ဖော်ထုတ်ပေးပါက အမှန်တကယ် သီးနှံစိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်သူများ၏ ကတိဝန်ခံချက်။

(ဃ)    သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ လျှောက်ထားသည့် ကျေးရွာတွင် ဧက ပြည့်မီစွာ ဖော်ထုတ်နိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့် ဖော်ထုတ်မည့် ကွင်းမြေပုံကြမ်း၊ (ပုံစံ-၇) ရရှိပြီး မြေနေရာများ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။

(င)     သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဖော်ထုတ်မည့်မြေနေရာတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုး ဖြစ်ထွန်းနိုင်မှု ရှိ/ မရှိထောက်ခံချက်။

(စ)     သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဖော်ထုတ် မည့် မြေနေရာတွင် ရေရရှိနိုင်မှု ရှိ / မရှိ ထောက်ခံချက်။

(ဆ)    သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဧရိယာလွတ်ကင်းမှု ရှိ/မရှိ ထောက်ခံချက်။

(ဇ)     ဖော်ထုတ်မည့် ကွင်းနေရာ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ။

 

မိမိ​နေထိုင်ရာ မြို့နယ် စက်မှုလယ်ယာရုံးတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာဖောင်ရယူနိုင်ရန် Download ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။

Download