ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနသည်  ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ဇူလိုင် လ(၂၁)ရက်နေ့တွင် ဝန်ထမ်း အင်အား (၃၀၀၀)ဖြင့် စတင် ဖွဲ့စည်းသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။

ခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနရုံးဝန်း၊ မြို့သစ်၊ဟားခါးမြို့ ။

ဖုန်း − 070 - 7022459

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!